Privacyverklaring van deze website


Land Rover 1947-2016, https://landrover-defender.nu/ is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
https://landrover-defender.nu/
+31 631960156

Casper Lemaire is de Functionaris Gegevensbescherming van Land Rover 1947-2016 Hij/zij is te bereiken via
info@landrover-defender.nu


Persoonsgegevens die wij verwerken

Land Rover 1947-2016 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@landroverdefender.nu, dan verwijderen wij deze
informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Land Rover 1947-2016 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming

Land Rover 1947-2016 neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Land Rover
1947-2016) tussen zit. Land Rover 1947-2016 gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall.
- Persoonsgegevens zijn tevens beveiligd met inscriptiesoftware.
- TLS (voorheen SSL)

Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aande adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Land Rover 1947-2016 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
(categorieën) van persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam Maximaal 1 jaar
- Telefoonnummer Maximaal 1 jaar
- E-mailadres Maximaal 1 jaar
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website Maximaal 1 jaar


Delen van persoonsgegevens met derden

Land Rover 1947-2016 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Land Rover 1947-2016 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je
kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht
om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door Land Rover 1947-2016 en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die
wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
info@landroverdefender.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Land Rover 1947-2016 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Land Rover 1947-2016 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met ons via info@landroverdefender.nu